Adatkezelés

Adatkezelési tájékoztató

Jelen adatkezelési tájékoztató a Glass-Go Kft., mint Adatkezelő személyes adatokkal kapcsolatba hozható adatkezelését szabályozza.

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

Fenntartjuk a jogát, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntéssel bármikor módosíthatjuk. Így mint Adatkezelők a jelen tájékoztató módosítása esetén rendszerüzenet küldése útján vagyunk jogosultak (de nem kötelesek) az érintetteket a módosításról tájékoztatni. Amennyiben érintett vagy, a jelen tájékoztatóban és a mindenkor hatályos jogszabályokban írt módon jogosult vagy az adatkezeléssel kapcsolatos jogaidat gyakorolni.

Tiszteletben tartjuk weboldal látogatóink / szolgáltatásaink iránt érdeklődők magánéletének védelmét, ezért kizárólag olyan információkat gyűjtünk és kezelünk, amelyek jelen tájékoztatóban meghatározott célok szempontjából elengedhetetlenek.

Az oldalunk használata és szolgáltatásaink igénybevétele teljesen önkéntes, így az ehhez esetlegesen szükséges személyes adatok kezelése is önkéntes, hozzájárulás alapon kerülnek hozzánk, azokat amennyiben szükséges, csakis ezek után fogjuk szerződés teljesítése, illetve jogszabályi kötelezettség teljesítése jogalapokon is kezelni.

 

Irányadó jogszabályok

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletét („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

Adatkezelő

Cégünk, a Glass-Go Egyéb Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Képviseli: Pelle Gábor ügyvezető, Székhely: 3525 Miskolc, Széchenyi u. 7. 1. em. 7., cégjegyzékszám: 05 09 025 111, adószám: 24203513-2-05), mint Adatkezelő, elérhető a következőkben említett adatvédelmi jogokkal kapcsolatban az alábbi módokon:

Postán: Telephely: 3530 Miskolc Rákóczi u. 1. fsz. 2. címen

Telefonon: +36 20/9276-244 számon

E-mailen: ertekesites@glass-go.hu  címen.

webhely: kepkeretezes-miskolc-glassgo.hu

Adatgyűjtés

Kapcsolat oldal

A kapcsolat oldalon keresztül kérdéseket tehet fel cégünknek a szolgáltatásokról. A megadott adatokat bizalmasan kezeljük.

Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet cégünkkel.

A beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonhívásokat, stb. megadott adatait névvel és e-mail címmel valamint az önként megadott személyes adatokkal együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével töröljük.

Szolgáltatásunk során előfordulhat, hogy jelen tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelések fordulnak elő. Ilyen esetben az adat felvételekor tájékoztatást adunk írásban arról, hogy az éppen aktuális adatfelvétel során miként, milyen célból, milyen alapon fogjuk a megadott adatokat kezelni, meddig őrizzük meg és milyen jogai vannak az adatkezeléssel kapcsolatban.

Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén kötelesek vagyunk a tájékoztatás megadására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

Ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben adunk ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Ki kapja meg az adataidat?

A személyes adataidat munkatársaink kezelhetik, valamint azok az adatfeldolgozók akik velünk, mint adatkezelővel írásbeli adatfeldolgozói szerződést kötöttek.

Adataidat mind munkatársaink, mind adatfeldolgozóink és az ő közvetlen munkatársai kizárólag az adatkezelés céljának  eléréséhez  szükséges mértékben és a jogalap biztosította ideig kezelhetik.

Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag velünk, mint Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Mint Adatkezelők ellenőrizzük az adatfeldolgozóink munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozót csak hozzájárulásunkkal jogosultak igénybe venni.

A Glass-Go Kft., mint Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók:

Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) -statisztikai szolgáltatások

Facebook Inc. (4 Grand Canal Square, Dublin Ireland) – statisztikai szolgáltatások

Microware Kft. ( 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.) – szerverszolgáltatás

RK-Team Digital Kft. (3530 Miskolc, Kassák L. u. 15/1) weboldal üzemeltetés

Az adatkezelés biztonsága

A személyes adatokat védjük, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Mint Adatkezelő a szerver üzemeltetőivel együtt olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodunk az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Adatkezelési jogok

Mint Érintett, tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti a személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével bármelyik elérhetőségünkön.

Kérésre tájékoztatást adunk az általunk kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Kötelesek vagyunk a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 1 hónapon napon belül írásban, közérthető formában, ingyenesen megadni a tájékoztatást. Kötelesek vagyunk továbbá a valóságnak nem megfelelő személyes adatot helyesbíteni.

A személyes adatot törljük, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy az adatvédelmi felügyelet elrendelte.

A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesítjük, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbítottuk. Az értesítés mellőzzük, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el, a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Mint Adatkezelők – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást kötelesek vagyunk a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Panasztételi lehetőség

Amennyiben azt tapasztalja, hogy valamely jogát megsértettük, lépjen velünk kapcsolatba, hogy kivizsgálhassuk az esetet. Panasztételi joggal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Kapcsolati adatok
Legutóbbi bejegyzések